Chính sách bảo mật

  1. Đây là tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH LD Estella
  2. Công ty TNHH LD Estella tôn trọng các quyền mà bạn có theo các quy định của pháp luật có liên quan về việc bảo vệ dữ liệu. Công ty TNHH LD Estella thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các mục đích như đã thông báo cho bạn hoặc được luật pháp cho phép. Bản tuyên bố này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm.
  3. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà Công ty TNHH LD Estella thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Người phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua thư điện tử dpo@keppelland.com / info@keppelland.com.vn.
  4. Nếu bạn muốn nhận thông tin về dữ liệu cá nhân mà Công ty TNHH LD Estellađang giữ, để cập nhật dữ liệu cá nhân đó hoặc thu hồi bất kỳ sự đồng ý nào đã được đưa ra, vui lòng liên hệ với Người phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua thư điện tử ở trên.
 

Tuyên bố của trang web
Khi bạn cung cấp thông tin thông qua trang Web này hoặc gửi tới địa chỉ thư điện tử được cung cấp tại trang Web này, bạn được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong Tuyên bố của Trang Web này. 

Thông tin bạn đã cung cấp thường sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:

  1. gửi thư điện tử định kỳ cho bạn về việc phát hành các thông cáo báo chí, báo cáo hàng năm, báo cáo bền vững, kết quả, các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi bạn đã đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;
  2. khi bạn đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để được xem xét sự phù hợp của bạn cho việc tuyển dụng hoặc một thỏa thuận dịch vụ khác bởi hoặc với Công ty TNHH LD Estella; hoặc
  3. giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai. 


Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp nào trong việc liên lạc với bạn và tuân thủ pháp luật, bao gồm việc tiết lộ thông tin được cung cấp để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan hoặc nhà quản lý nào của chính phủ; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH LD Estella nào đã ký hợp đồng cung cấp cho Công ty TNHH LD Estella các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng. Bạn theo đây đồng ý với mọi việc sử dụng và tiết lộ thông tin đã cung cấp đó bởi Công ty TNHH LD Estella nào và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH LD Estella nào, trong phạm vị lãnh thổ Việt Nam hoặc nơi khác, và sự đồng ý này sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. 

Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng cookie để theo dõi các sở thích của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web để cải tiến trang Web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận biết được danh tính của bạn. 

Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài các dữ liệu bạn chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích của bạn. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn có lẽ sẽ không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang Web này.