Tiến độ dự án

Thời gian

02/2018

CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG T3 & T4

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 26

THI CÔNG TƯỜNG CHỊU LỰC TẦNG 26 LÊN TẦNG 27

THI CÔNG TƯỜNG GẠCH TẠI TẦNG 18

TÔ TƯỜNG TẦNG 5