Tiến độ dự án

Thời gian

11/2017

CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG T3 & T4

LẮP ĐẶT CỐT THÉP SÀN TẦNG 14

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 14

THI CÔNG TƯỜNG CHỊU LỰC TẦNG 14 LÊN TẦNG 15

THI CÔNG TƯỜNG GẠCH TẠI TẦNG B1